بررسی عوامل شب ادراری در کودکان ۱۲-۶

۴۰,۰۰۰تومان

این پژوهش با هدف شب اداری و عوامل مرتبط با آن در کودکان 12- 6 ساله انجام شده است .

توضیحات

زمینه و هدف: شب ادراری از بیماری های شایع کودکان است که در مناطق مختلف دنیا دارای شیوع متفاوت می باشد. فاکتورهای گوناگونی در بروز آن دخیل است که نیاز است در هر منطقه بررسی گردد. هدف مطالعه ی حاضر بررسی عوامل مرتبط با شب ادراری در کودکان ۱۲-۶ ساله ی شهرستان شوش دانیال(ع) می باشد.
روش مطالعه: در مطالعه ی حاضر ۱۰۰ کودک بین سنین ۱۲-۶ ساله به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان والدین آنان مورد پرسش قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داده است که …
نتیجه گیری: کنترل عوامل مرتبط با شب ادراری بوسیله ی تدابیر بهداشتی- درمانی، آگاهی و مشاوره خانواده ها می تواند در پیش گیری از این عارضه مؤثر واقع شود.

کلید واژگان: شب ادراری- اضطراب جدایی- ترس مرضی