حراج!

بررسی سطح توسعه یافتگی شهرهای استان خوزستان

۲۰,۰۰۰تومان ۱۵,۰۰۰تومان

بررسی سطح توسعه یافتگی شهرهای استان خوزستان

Study of development level of cities in Khuzestan province

تعداد صفحات: 43          فایل : Word                فهرست موضوعی در تصاویر مشاهده نمایید

توضیحات

استان خوزستان به رغم برخورداري از ثروتهاي طبيعي قابل توجه ، از دوگانگي منطقه اي گسترده به شکل توسعه يافته و توسعه نيافته نيز رنج ميبرد. اين در حالي است که توسعه ي منطقه اي بايد شرايط و امکانات بهتري را براي همه مردم يک منطقه فراهم کند و تفاوت کيفيت زندگي بين مناطق را کاهش دهد. بدين ترتيب ويژگي توسعه ي منطقه اي، جامع بودن و محدود نشدن به جنبه هاي اقتصادي صرف و اولويت دادن به توزيع عادلانه در همه ي مناطق در مقايسه با کم تر شدن تفاوت بين معيارهاي زندگي است.

به عبارت ديگر، توسعه، و برنامه ريزي براي آن، ماهيتي چند بعدي دارد و نمي توان برخي از ابعاد توسعه را به خاطر جنبه هاي ديگر ناديده گرفت، بلکه بايد بين اهداف و ابعاد گوناگون آن سازگاري لازم را برقرار نمود.

امروزه آگاهي از نقاط قوت و ضعف و شکافهاي موجود بين نواحي، نوعي ضرورت جهت ارايه طرحها و برنامه ها به منظور برطرف نمودن آنهاست. دوگانگي هاي اقتصادي بين مناطق براي دورههاي زماني طولاني آثار مخربي بر کارايي اقتصاد ملي به جاي ميگذارد. به علاوه چنين تفاوتهايي ممکن است به لحاظ سياسي و اجتماعي نيز نتايج نامطلوبي به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه:بررسی سطح توسعه یافتگی شهرهای استان خوزستان-ثروتهاي طبيعي-دوگانگي -منطقه -جامع بودن-محدود نشدن-توزيع -معيارهاي زندگي-نقاط قوت – ضعف-سياسي – اجتماعي

تعداد صفحات: ۴۳          فایل : Word                فهرست موضوعی در تصاویر مشاهده نمایید