حراج!

بررسی ادبيات روايي و زاويه مردم شناسانه هزار ويک شب

۴۲,۵۰۰تومان ۴۰,۰۰۰تومان

بررسي ادبيات روايي و زاويه مردم شناسانه هزار ويک شب

The anthropological angle of a thousand nights

تعداد صفحات : 92 فايل :PDF فهرست موضوعي در قسمت تصاوير ببينيد

 

توضیحات

هزار و يک شب، مجموعه داستانِ شيريني است که ويژگيهاي روحي، مباني اخلاقي و تخيلات اقوام مشرق زمين را در برميگيرد. مردم شناسي به مجموعه پژوهشهايي گفته مي شود که هدف آن به دست آوردن اطلاعات هر قصه اي را مي توان با ديدگاه مردم شناسانه نگريست. داستان هزار و يک شب هم از اين قاعده مستثني نيست. شهرزاد در هزار و يک شب، آن گونه که نويسندة متن، وي را نقش کرده است، فردي است که در کالبد دانش و شعر، روح و جان مي دمد و از غالب کساني که همواره در تاريخ،خواهان دگرگوني جهان و خواستار نوشُدگي اذهان بوده اند؛ آزادتر، بانشاط تر، هنرمندتر و باورپذيرتر است.اين متن تاريخي و پربها در حقيقت ابعاد و زواياي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي مردمان آنزمان را در قالب قصه و داستان به تصوير ميکشد. از جمله موضوعات مهم در اين اثر ميتوان به ابعاد مردم شناسي آن اشاره کرد.مردم شناسي مانند جامعه شناسي يکي از علوم معتبر و دامنه دار اجتماعي است که عمر آن به بيش از صد سال نمي رسد. البته پيش از ظهور مردم شناسي به عنوان يک علم، مورخان، سياحان، فيلسوفان و اخلاق شناسان درباره مختصات طبيعي و سلوك اجتماعي و فرهنگي اقوام گوناگون به تاملاتي نظري دست زده اند و آثار ارجمندي پديد آوردند که بيش از دوهزارسال همواره مورد استناد اصحاب تحقيق قرار گرفته اند.

هدف ما از پيشنهاد اين پژوهش:بررسي توصيفي – تحليلي ادبيات روايي داستان هاي هزار و يک شب با تاکيد بر نسخه عبدالطيف تسوجي مي باشد.

کليدواژه: هزار و يکشب, مردم شناسانه, فرهنگ, عاميانه, اسطوره, شهرزاد,ساختارگرايي,حکايت,مادي گرايي, خاص گرايي , اشاعه گرايي, دانش,شعر, روح ,جان

تعداد صفحات : ۹۲ فايل :PDF فهرست موضوعي در قسمت تصاوير ببينيد