بررسی روش‌های ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه

۷۱,۵۰۰تومان

هدف این تحقیق بررسی روش‌های ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه برای گرایش به مطالعه کتب غیر درسی بود.

توضیحات

هدف این تحقیق بررسی روش‌های ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان دلیجان برای گرایش به مطالعه کتب غیر درسی بود. برای انجام این مطالعه بعد بررسی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، ابتدا عوامل مزاحم و یا مانع برای مطالعه غیر درسی دانش‌آموزان در قالب پک پرسش‌نامه ۴۰ سؤالی طراحی و تدوین گردید. این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی و زمینه‌یابی بود و از روش توصیفی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش همه دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان دلیجان بوده که در سال تحصیلی جاری (۹۱-۹۰)، در مدارس این شهرستان مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری مورد نیاز از طریق برآورد ۱۰ درصد جامعه و با روش طبقه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شده و پرسش‌نامه تحقیق توسط آنها تکمیل گردید. ابزار اندازه‌گیری یک پرسش‌نامه حاوی ۴۰ سؤال بود که به روش دلفی تهیه گردید. این ابزار در واقع به گونه‌ای طراحی شد که ۵ فرضیه تحقیق را پاسخ می‌داد. نتایج به دست آمده به عنوان عامل مؤثر در گرایش دانش‌آموزان برای مطالعه کتب غیر درسی عبارتند از:
تعداد تحصیل کرده های جامعه دلیجان عامل مؤثری در گرایش دانش آموزان به مطالعه کتب غیر درسی است.
کتاب فروشی ها و نوع کتاب های آنها در مطالعه کتب غیر درسی دانش آموزان مؤثر است.
جهت گیری مسئولان فرهنگی جامعه در ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه آن گونه کتب غیر درسی می‌باشد.
برگزاری مسابقات کتابخوانی می تواند در مطالعه دانش آموزان به کتب غیر درسی مؤثر باشد.
اصرار بیش از حد پدر و مادر به بالا بردن نمرات درسی فرزندان به مطالعه کتب غیر درسی را کاهش می دهد.
پافشاری بیش از حد والدین جهت قبولی در کنکور دانشگاه ها انگیزه آنها به مطالعه کتب غیر درسی را کاهش می‌دهد.
فرضیه اول: تفاوت موجود در مقدار میانگین ویژگی‌های فردی دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه معنادار نیست.

فرضیه دوم: تفاوت موجود در مقدار میانگین نقش خانواده دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه با اطمینان ۹۵ درصد معنادار است.

فرضیه سوم: تفاوت موجود در مقدار میانگین نقش مدرسه دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه معنادار نیست.

فرضیه چهارم: تفاوت موجود در مقدار میانگین نقش اجتماع دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه معنادار نیست.

فرضیه پنجم: تفاوت موجود در مقدار میانگین نقش مسائل فرهنگی دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه معنادار نیست.

کلید واژه‌ها: مطالعه کتب غیر درسی، دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه، دلیجان