حراج!

بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل

۲۵,۰۰۰تومان ۲۲,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی دانشگاه  است.

جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم دانشگاه  است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد که ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟

ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد که مشتمل بر ۴۸ سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی که شامل آزمون خی ۲ می­باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:

«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»