بررسی تحلیلی عوامل موثر بر پرورش تفکر انتقادی در دانش آموزان مقطع ابتدایی

۸۱,۰۰۰تومان

تفکر انتقادی را می توان مهارت تحلیل عینی اطلاعات و تجارب دانست .تفکر انتقادی و بهداشت روان با هم در ارتباطند بدین صورت که تشخیص و ارزشیابی عوامل موثر بر رفتارها و نگرش ها با این ویژگی ذهنی تسهیل می شود.

توضیحات

تفكررفتاري يادگرفتني است و بنابراين مي توان دانش آموزان را با فراهم كردن شرايط قابل كنترل ، متفكر بارآورد. تفكرانتقادي برپاية اطلاعات در مقطع ابتدایی ، در دانش آموزان به تقسيم بندي ، تجزيه و تحليل و كاربرد اطلاعات مي پردازد و برهمين اساس با كشف قوانين علمي و ارائة نظريه هاي جديد به روند توليد علم شدت مي بخشد.امروزه كارشناسان وپژوهشگران اتفاق نظردارند كه تفكرانتقادي نه تنها بايد يكي از اهداف تعليم و تربيت باشد بلكه بايد بخش لاينفك آموزش در هر مقطعي، بالاخص مقطع ابتدایی باشد. بنابراين آنچه اكنون ضرورت دارد،ترويج و آموزش تفكر انتقادي در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی است؛ اما در توسعه هر نوع آموزشي موانع و مشكلاتي نيز وجود دارد كه بايد شناخته شوند و در حل آنها اقدام موثري صورت گيرد. در این پژوهش نگارنده بر آن است تا ضرورت و موانع ترويج تفكر انتقادي را در آموزش و تعليم و تربيت جامعه به سرعت در حال پيشرفت امروز بررسي کند وبااستفاده از ديدگاهها و نظرات پژوهشگران و صاحبنظران در اين زمينه به ارائه نكاتي در باب ضرورت ترويج تفكر انتقادي در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی بپردازد. تحقیق حاضر بهروش سندی ، تحلیلی می باشدو برای جمع آوری اطلاعات، به روش تحلیلی از اسناد معتبر مانند کتاب ، مجلات ، مقالات و پژوهشهای گذشته ، اینترنت و …… صورت پذیرفته است . محقق در یافته های پژوهشی خود، در این پژوهش یافته های پژوهش اثر یادگیری مشارکتی را بر مهارت های دیگر تفکر انتقادی تائید نموده است .در یک جمع بندی کلی می توان گفت که هر چه محیط یادگیری از نظر ایجاد تسهیلات برای افزایش تعامل بین دانش آموز شرکت کننده و میزان دسترسی به منابع یادگیری متفاوت تر ، متنوع تر و غنی تر باشد ، فرصت بیشتری برای نقد و بررسی افکار و نظر دیگران فراهم می شود و در نهایت بستر مناسب تری برای افزایش سطح تفکر انتقادی دانش آموزان فراهم خواهد شد .

 كليد واژه ها: دانش آموزان ،موانع ،آموزش ، ترويج، تفكر انتقادي، مقطع ابتدایی