حراج!

بررسی اصول شرکتهای تعاونی و نهضت تعاون

۱۸,۰۰۰تومان ۱۵,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

بررسی اصول شرکتهای تعاونی  و نهضت تعاون به عنوان یک راه حل اساسی برای رفع نارسایی های اقتصادی  و اجتماعی

در عصر ما تعاون یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی است که می تواند همگام با سیاستهای دولت در بهبود شرایط کار، زندگی، تولید، ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم موثر باشد و چنانچه بطور اصولی مورد حمایت قرار گیرد، بار هزینه های دولتی را کاهش داده و بتدریج استقرار شرایطی را سبب می شود که طبقات مختلف مردم در مسائل مربوط به خود تصمیم گیرنده بوده و متناسب با برنامه های دولت امور اقتصادی مربوطه را عهده دار گردند دقیقًا بر همین اساس است که سازمانهای بین المللی مطمئن ترین و مناسبترین روش فقرزدایی و توسعه جوامع مختلف را در توسعه و ترویج نهضت تعاونی می بینند.

در کشور ما نیز به علت شرایط خاص جامعه و مشکلاتی که در حال حاضر با آن روبروهستیم لزوم همکاری و خودیاری و مشارکت مردم در اموری که مربوط به خودشان است می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد.در همین راستا آشنایی مدیران و اعضای تعاونی ها با فلسفه، ارزشها، اصول و اندیشه های تعاونی ضروری به نظر می رسد.

در این تحقیق ما با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و اینترنتی  به صورت توصیفی موضوع  بررسی اصول شرکتها تعاونی  و نهضت تعاون بعنوان یک راه حل اساسی برای رفع نارسایی های اقتصادی  و اجتماعی در سه فصل مورد تجزیه و تحلیل قرارداده ایم که  امیدواریم مورد توجه واقع شود . تحقیق  حاضر از سه فصل تشکیل شده است : که در فصل اول به تعاریف و مفاهیم واژه های تعاون، سیر تحول و اهداف تعاونیها در فصل دوم به دیدگاههای مختلف درباره تعاون و در فصل سوم نیز به ریشه ها، ارزشها، نظریه ها و اصول مکاتب تعاون پرداخته شده است

کلمات کلیدی : اصول تعاونی ، نهضت تعاون ، نارسایی اقتصادی ، عوامل اجتماعی تعاون