حراج!

بررسی نقش صادرات نفتی و غیر نفتی در اقتصاد ایران

۳۰,۰۰۰تومان ۲۴,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

نقش و اهمیت صادرات غیرنفتی در افزایش درآمد سرانه و ثروت ملی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید است. وضع سیاست‌های اقتصادی و بخصوص سیاست‌های پولی صادرات محور برای کشور در حال توسعه‌ای نظیر ایران بعد از قریب یک قرن صادرات تک محصولی نفت خام و سیاست‌های واردات محور و مصرف‌گرا اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

با توجه به ضرورت تخصیص بهینه منابع برای جلوگیری از بی‌ثباتی و آسیب‌های اقتصادی و همچنین تحریک رشد اقتصادی، لازم است که زمینه‌های مدیریت و تخصیص منابع به درستی شناسایی شده و با هدایت و سیاست‌گذاری صحیح پولی به سمت مولدترین و کارآمدترین بخشهای اقتصادی، شرایط استفاده کارآمد از منابع محدود را در جهت رشد اقتصادی، کنترل تورم و رفع نارسایی‌های اقتصادی فراهم آورد.

این مقاله در همین راستا و با فراهم آوردن رویکرد تحلیلی – تجربی به شاخصهای عمده اقتصادی و همچنین بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی در شرایط بحران مالی و اقتصادی جهانی و تحریم‌های گسترده آمریکا و اروپا، سیاستهای پولی را در ارتباط با صادرات غیرنفتی کشور   و نقش صادرات نفتی در  اقتصاد  دولت نهم  را مورد ارزیابی قرار داده و به تبیین چالش‌ها و فرصت‌های پیشرو می‌پردازد.

 

کلید واژه‌ها: سیاست‌های پولی، صادرات، بحران اقتصادی، آسیب‌پذیری اقتصادی، تورم، نفت ، دولت نهم .