بررسي تاثير كمي و كيفي سد كرخه بر سفره آبدار دشت سرخه

۶,۰۰۰تومان

بررسي تاثير كمي و كيفي سد كرخه بر سفره آبدار دشت سرخه (اوان)مي باشد كه به منظور نشر نتايج حاصل از انجام طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد.

توضیحات

بررسي تاثير كمي و كيفي سد كرخه بر سفره آبدار دشت سرخه (اوان) مي باشد كه به منظور نشر نتايج حاصل از انجام طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد.