بررسي تأثير روش تدريس معلم و دانش آموز محور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

۲۷,۰۰۰تومان

بررسي تأثير روش تدريس معلم و دانش آموز محور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

توضیحات

براي انجام روش هاي تدريس بايد شناخت ، توانايي ، مهارت فراوان در به كار بردن الگوهاي متنوع تدريس داشته باشيم كه «جويس» در اين باره       مي گويد : دانش آموزان بخش مهمي از محيط يادگيري را شامل مي شوند و واكنش هاي متفاوت نسبت به روش هاي مختلف از خود نشان مي دهند. ساختار شخصيت ، استعداد ،‌توانايي هاي ذاتي و آموخته هاي قبلي آنها موجب شكل گيري سبك هاي مختلف يادگيري مي شوند كه در اين داستان بهترين وسيعترين راهي كه به هدف مطلوب مي رساند همان آموزش درست و اصول سلمان و سرمايه گذاري روي نگرش ، دانش و مهارت آنها است و نقش معلم در چنين فرآيندي فقط سخنراني كردن و انتقال حقايق علمي و انباشتن آن در ذهن شاگردان نيست بلكه او زمينه تجربه را محيا مي سازد و با ارتباط موثر شاگرد را به درس علاقمند مي سازد و با روش منظمبه ارزيابي كارايي تدريس خود و پيشرفت تحصيلي شاگردان مي پردازد .

مديران آموزش و معلمان ايثارگران از خود مايه مي گذارند تا اميد جامعه به آموزش و پرورش مطلوب را زنده نگهدارند و اعتلاي كيفيت يادگيري بهبود تدريس فعال معلمان در گروه حرفه اي شده آنان است . معلم حرفه اي كسي است كه به شناخت علمي لازم براي رشد و شكوفايي استعدادهاي فطري و دانش آموزان مجهز است و يادگيري را ياد مي دهند . اصلاح اساسي زماني ممكن است كه در شيوه تفكر و عمل شخص تغيير مطلوب ايجاد شود كه بيشتر معلمين موفق و علاقه مند به حرفه معلمي ، در جست وجوي يافتن شيوه هاي تدريس ، انديشه هاي نوين و راه كارهايي هستند كه يادگيري را براي فراگيران جذاب و مؤثر مي كنند و در هر صورت فرصت خوبي پديد مي آيد تا انديشه هاي تازه به آزمايش گزار شوند بتوانيم نتيجه ارزشيابي بازده آنها را كه در بهبود فرايند تدريس فعال و يادگيري نقش بسزايي داريد را به كار بنديم.