حراج!

بررسی ارتباط بین انواع سبک تفکر و خلاقیت و نوآوری

۲۰,۰۰۰تومان ۱۸,۰۰۰تومان

بررسی ارتباط بین انواع سبک تفکر و خلاقیت و نوآوری در دانشجویان

Studying the relationship between different types of thinking and creativity and innovation in students

تعداد صفحات : 36   فایل Word  فهرست در قسمت تصاویر ببینید

 

 

توضیحات

تفکر خلاقانه و نوآوری از عالي ترين و پيچيده ترين فعاليت هاي ذهن آدمي است كه تعليم و تربيت بايد به آن توجه كند .  نوآوری خلاقيت نه فقط به هوش و تفكر بلكه به سازمان شخصيت فرد نيز مربوط مي شود. يكي ازسؤالاتي كه در چهار دهه گذشته ذهن بسياري از پژوهشگران و انديشمندان تعليم و تربيت را به خود مشغول كرده اين است كه آيا مي توان خلاقيت را پرورش داد؟ نتايج تحقيقات (بودو تورنس و…) نشان داده است خلاقيت كه در تمام فعاليت هاي فردي و گروهي انسان مشاهده مي گردد. با شدت و ضعف بالقوه و پرورش پذير در همه انسان ها وجود دارد و براي پرورش خلاقيت (سندرز و سندرز) بايد به كودكان و نوجوانان امكان تفكر داد و آنان را از انجام دادن فعاليت هاي قالبي و از پيش تعيين شده تا حد امكان بر حذر داشت  نوآوري فرايند كسب انديشه اي خلاق و تبديل آن به محصول و خدمت و يا يك روش عملياتي مفيد است. سه مجموعه از متغيرها وجود دارند كه مي توانند نوآوري را ايجاد كنند. آنها به ساختار سازماني، فرهنگ و توانايي منابع انساني مربوط مي‌شوند. بر اساس پژوهشهاي گسترده، با توجه به متغيرهاي ساختاري مي توانيم سه گزاره را بيان كنيم. اول اينكه ساختارهاي مكانيكي اثري مثبت بر نوآوري دارند زيرا كه تخصص كاري آنها پايين تر است، قوانين كمتري دارند و عدم تمركز در آنها بيشتر از ساختارهاي مكانيكي است. همچنين انعطاف پذيري، قدرت انطباق و بارور كردن را كه پذيرش نوآوريها را آسان تر مي كند، بيشتر مي‌كنند. دوم اينكه دسترسي آسان به منابع فراوان عامل كليدي نوآوري است. فراواني منابع به مديران اين توانايي را مي دهد كه بتوانند براي نو آوري هزينه كنند و شكستها را بپذيرند. در نهايت ارتباط بين واحدها با تسريع در كنش متقابل خطوط سازماني به شكستن سدهاي احتمالي در برابر نوآوري مدد مي رساند. البته هيچ يك از اين سه متغير نمي تواند وجود داشته باشد مگر اينكه مديران ارشد به اين سه عامل متعهد باشند.   سازمانهاي نوآور فرهنگي مشابه دارند. آنها تجربه كردن را تشويق مي كنند. آنها هم به موفقيتها و هم به شكستها پاداش مي‌دهند. آنها از اشتباهات تجربه كسب مي‌كنند.

کلید واژه ها : سبک تفکر,خلاقیت,نوآوری ,توانايي منابع انساني,نعطاف پذيري,قدرت انطباق, سازمانهاي نوآور فرهنگي,انتفاع,اختراع, مفهوم,نوآوري,سبکهای تفکر ,تحلیل گرا , آرمان گرا

 

 تعداد صفحات : ۳۶   فایل Word  فهرست در قسمت تصاویر ببینید