افسردگی و عزت نفس

۳۵,۰۰۰تومان

افسردگی و عزت نفس

Depression and self-esteem

توضیحات

در دنياي  امروزه هيجانات ، تنش ها ، عصبيت ها وعوامل متعددي از اين قبيل حاكم بر زندگي روزمره افراد هستند .هر كدام از افراد جامعه امروزي در برخورد مستقيم با انواع استرسها و شرايط عصبي قرار دارند .محيط زندگي اجتماعي ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است ميتواند بعنوان عامل تنش زا جريان زندگي اورا به سمت بحرانها ونگرانيها سوق دهد .امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عكس العمل افراد را تعيين مي كنند . بدين ترتيب كه وقتي فردي يك تجربه ناخوشايند واسترس همراه با آن را دريافت مي كند واكنش منفي بصورت اضطراب خود كم بيني ، افسردگي وغيره را از خود بروز مي دهد . زيرا قدرت برخورد مقابله طبيعي با مشكلات را نيافته وشايد نمي تواند دريافت صحيحي ازموقعيت خود داشته باشد .افسردگی و اضطراب به عنوان شایعترین اختلالات خلقی و مشکلات روانی انسان مطرح هستند که در میان قشرهای گوناگون اجتماعی وجود دارد و شاخص مهمی در ارتباط با بهداشت روانی آنان محسوب می شود دوران دانشجویی به عنوان دوره ای پر تنش معرفی شده است بسیاری از دانشجویان برای اولین بار است که از خانواده جدا می شوند محیط خوابگاه یا خانه ی استیجاری ، معاشرت با دوستان جدید محیطی علمی جدید و نامعلوم بودن آینده شغلی از مواردی است که بر دانشجویان تاثیر می گذارد و ممکن است به صورت افسردگی و اضطراب بروز نماید .