اختلالات اسکلتی – عضلانی مرتبط با کار

۳۳,۰۰۰تومان

ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و اﺻﻼﺣﻲ دارد ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻀﻼﻧﻲ-اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺑﺪن ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬارده و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺺ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﻳﺺ در اﻧﺪام آن ﺷﻮد.

توضیحات

اختلالات اسکلتی – عضلانی مرتبط با کار از جمله بزرگ‌ترین مشکلات بهداشت شغلی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است . بروز اختلالات اسكلتي – عضلاني در بين جمعيت كاري پديده‌اي رايج و شايع مي‌باشد و معمولاً در نواحي پشت، كمر، گردن و اندامهاي فوقاني بروز مي كند. به منظور تعريف اين مشكلات و رابطه‌ آنها با عوامل شغلي، در بسياري از كشورها توجه فزاينده‌اي به ايجاد روش‌هايي جهت برآورد و ثبت علائم اختلالات اسكلتي – عضلاني صورت گرفته است و بدين منظور پرسشنامه‌هايي تدوين شده است كه بهترين روش جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز در اين زمينه را فراهم كنند.استاندارد سازي جهت ثبت و تجزيه و تحليل علائم اختلالات اسكلتي – عضلاني يكي از ضروريات محسوب مي‌شود، درغيراين صورت، مقايسۀ نتايج حاصل از مطالعات مختلف مشكل مي‌باشد. اين موضوع يكي از اصلي‌ترين انگيزه‌هاي گروه نورديك جهت تدوين يك پرسشنامه استاندارد براي تجزيه و تحليل علائم اختلالات اسكلتي – عضلاني به شمار مي‌رفت. با بررسي پرسشنامه‌هاي گذشته مشخص مي‌شود كه بخش اعظم اين پرسشنامه‌ها در مطالعات قبلي مي‌توانسته‌اند با هم قابل مقايسه باشند. اما سئوالات فردي از يك مطالعه تا مطالعه‌ی ديگر معمولاً با هم فرق داشته و اين امر مقايسه نتايج را با مشكل روبرو مي‌كرد. البته، طبيعي است كه عدم دانش كافي در زمينه علائم اختلالات اسكلتي – عضلاني در آن زمان، كار استانداردسازي را با مشكل مواجه مي‌كرد. با اين وجود،  استفاده از پرسشنامه‌هاي يكسان نمي‌تواند تنها شرط مقايسه اطلاعات حاصل از مطالعات مختلف باشد. اين پرسشنامه‌ها در واقع به تبعيت از برخي پرسشنامه‌هاي قبلي پزشكي مانند پرسشنامه‌هاي قلبي – عروقي و يا ريوي بوجود آمده‌اند، هرچند كه طبيعت علائم اختلالات اسكلتي – عضلاني و ساختار پرسشنامه‌هاي مربوط به آن تاحدي نسبت به بقيه متفاوت است.