اثرات اجتماعي گردشگري

۵,۰۰۰تومان

اثرات اجتماعي گردشگري(مطالعه ي موردي : حمام جورجين انگلستان ) در بررسي و ارزيابي اثرات گردشگري شاهد گرايش بسياري به تاكيد بر اثرات مثبت و ناديده انگاشتن و يا عدم توجه لازم به اثرات منفي ناشي از آن هستيم

توضیحات

تحقيق حاضر اشاره ي مختصري به اثرات متعاقب گردشگري دارد و شامل مقاله اي است كه به بررسي رفتار ساكنان اطراف منطقه “بت” (حمام آب گرم شهر تاريخي جورجين انگلستان) در برابر توسعه ي گردشگري مي پردازد . نتايج مطالعه ي انجام شده ي مقاله نشان مي دهد كه ويژگي هاي جامعه شناختي، اقتصادي اجتماعي، وابستگي اقتصادي و نگرش هاي مثبت و منفي به گردشگري ،سطوح مختلفي از حمايت و يا مخالفت با گردشگري و توسعه ي آن مقصد را نشان مي دهد.