خانه » اقتصاد و سیاست » بررسی وضعیت تعاونیهای تولیدی شهرستان شوش

بررسی وضعیت تعاونیهای تولیدی شهرستان شوش

در حال حاضر از حدود ۱۰۵۰ تعاونی تولید کشاورزی کشور، ۳۲ مورد در استان قراردارند. جامعه آماری تحقیق عبارت اند از مجموعه کشاورزانی که در شهرستان شوش عضو تعاونیهای تولید کشاورزی هستند . تعداد این افراد ۲۲۵۳ نفر است که ۱۳۵ نفر آنها از طریق نمونه گیری انتخاب شده اند. پرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است. در کنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه، مشاهده ومطالعات اسنادی نیز استفاده شده است. دقت شاخصها و گویه ها در پرسشنامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی پایانی ابزار تحقیق، پرسشنامه در اختیار تعدادی از کشاورزان قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم ۷۹ درصد به دست آمد که رقم قابل قبولی است . بر اساس نتایج تحقیق مهم ترین آسیبهایی که تعاونیهای تولید را تهدید می کنند، عبارتنداند از : آگاهی محدود اعضاء از اصول و فلسفه شکل گیری تعاونیهای تولید، گرایش شدید تعاونیها به ارائه خدمات ضعف آموزش اعضای تعاونی، محدودیت سرمایه، گرایش تعاونیها به دولت، سوء ضن به ارکان تعاونی (بحران عدم اعتماد)، ضعف اطلاع رسانی در تعاونی، نامشخص بودن اولویت و ظایف و اهداف تعاونی. از این رو پیشنهاد شده است برای رفع این آسیبها اقدامات زیر انجام شود:‌تدوین مقررات و قوانینی مبتنی بر ویژگیهای بومی برای انتخاب ارکان تعاونی، ارزیابی مستمر عملکرد تعاونی، تبیین ضرورت مشارکت در سطوح محلی و روستایی،‌ تامین سرمایه اولیه تعاونی توسط دولت، بستر سازی مناسب برای تشکیل تعاونی،‌تشکیل منظم جلسات در هر شرایط، رعایت مقررات در تعاونی، ارائه گزارشات مالی شرکت اعضاء، توجه به آموزش در تعاونیها، کاهش دخالت دولت و ارائه خدمات متنوع به مردم از طرف تعاونی،‌به شرط آنکه تعاونی صرفاً در این خصوص فعالیت نکند.
واژه های کلیدی: تعاونیهای تولید کشاورزی، نظام بهره برداری،‌خوزستان/ استان، /شهرستان شوش

در حال حاضر از حدود ۱۰۵۰ تعاونی تولید کشاورزی کشور، ۳۲ مورد در استان قراردارند. جامعه آماری تحقیق عبارت اند از مجموعه کشاورزانی که در شهرستان شوش عضو تعاونیهای تولید کشاورزی هستند . تعداد این افراد ۲۲۵۳ نفر است که ۱۳۵ نفر آنها از طریق نمونه گیری انتخاب شده اند. پرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است. در کنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه، مشاهده ومطالعات اسنادی نیز استفاده شده است. دقت شاخصها و گویه ها در پرسشنامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی پایانی ابزار تحقیق، پرسشنامه در اختیار…

بررسی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید.

4 دیدگاه

 1. Comment Test

  I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission.

 2. Comment Test 2

  I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission.

 3. Comment Test 3

  I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission.

 4. Comment Test again

  I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

x

شاید بپسندید

بسترهای اخلاقی در الگوی توسعه پایدار اقتصادی

روش‌شناسی اجمالی تحقق الگوی توسعه اقتصادی با بیشترین نزدیکی به مؤلفه‌های اخلاق اسلامی

جبهه شوش

فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس

شهید آوینی : یاران ! شتاب کنید که زمین نه جای ماندن است

توزیع درآمد

جایگاه قرض‌الحسنه در نظام اقتصادی اسلام

قرض‌الحسنه ابزاری مناسب در نظام اقتصادی اسلام جهت از بین بردن فقر در جامعه اسلامی