فروش محصولات و تولیدات شما
از قرائن أنچه بر می آید..که بزرگان و روسای قوم لر همیشه ضددیکتاتوری پهلوی بوده اند.
سمت راست.نفر دوم نشسته محمدحسین خان رحیمخانی دربیت آیت الله کاشانی، قبل ازکودتای سی و دو و براندازی دولت ملی مصدق.

پیشینه تاریخی سگوند

ایلات و عشایر شوش: تصویر سمت راست.نفر دوم نشسته محمدحسین خان رحیمخانی دربیت آیت الله کاشانی، قبل ازکودتای سی و دو و براندازی دولت ملی مصدق.
از و قرائن أنچه بر می آید..که بزرگان و روسای قوم لر همیشه ضددیکتاتوری پهلوی بوده اند.

http://l1l.ir/susa

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد